Wednesday 30 March 2011

GELORA AIR ASIA DAN ‘BUY’ ELECTION?Oleh: DATUK ABDUL RAHMAN DAHLAN

SAYA rasa pengundi sekarang ini lebih matang. Tidak ada orang meletakkan pistol di kepala mereka untuk mengundi sesiapa. Apa pun janji ditabur di kedua-dua belah pihak, tentunya tidak akan dapat mempengaruhi mereka kerana mereka mahukan sebuah kerajaan yang baik.

Ikuti lanjutan ucapan saya melalui sedutan Hansard Parlimen pada 28 Mac 2011;

Datuk Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberi saya peluang untuk membahaskan juga usul ini. Saya melihat daripada senarai kementerian-kementerian yang diberi perbelanjaan mengurus dan juga Pembangunan Tambahan Kedua 2010 ini. Antaranya ialah Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Ini amat memadai kerana kementerian ini memang bertanggungjawab untuk membangunkan prasarana untuk kesejahteraan terutamanya rakyat Malaysia di luar bandar. Ini yang berlaku sekarang di Sarawak Tuan Yang di-Pertua yang selalu dipertikaikan oleh rakan-rakan pembangkang kononnya ada unsur-unsur untuk membeli undi, buy-election dan sebagainya.

Apa yang berlaku Tuan Yang di-Pertua ialah setiap kali kita adakan pilihan raya kecil contohnya. Memang betul kerajaan berjanji dan mengumumkan banyak projek di kawasan tersebut. Akan tetapi ini adalah antara lainnya respons secara langsung terhadap tuduhan pembangkang yang selalunya mengatakan kerajaan ini tidak pernah mengendahkan rakyat, yang zalim kepada rakyat dan senarai-senarai projek-projek yang diumumkan oleh Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri sebenarnya adalah senarai-senarai yang telah pun dirancang dengan begitu baik dalam RMKe-10 dalam Bajet 2011 dan perlu diberitahu oleh kerajaan bahawa inilah perancangan mereka, perancangan kerajaan di kawasan tersebut.

Adalah tanggungjawab kerajaan Barisan Nasional untuk memberitahu kepada rakyat di kawasan terbabit bahawa ini perancangan mereka.

Soalnya sama ada diumumkan pada waktu pilihan raya kecil atau sebulan selepas itu atau sebulan sebelum itukah atau satu tahun selepas itu, itu tidak menjadi persoalan kepada saya kerana rakyat di kawasan tersebut perlu mengetahui apa dia perancangan Kerajaan Barisan Nasional di kawasan tersebut, barulah mereka boleh buat perhitungan dalam pilihan raya kecil atau pilihan raya negeri Sarawak yang akan diadakan dalam masa terdekat ini.

Oleh sebab itu soal konsep ‘buy-election’ atau ‘B-U-Y’ ini saya begitu tidak setuju dengan pembangkang. Ini bukan sahaja berlaku di kerajaan Barisan Nasional, kita pun tahu dalam pilihan raya kecil di negeri-negeri yang dikuasai oleh pembangkang, saya tidak mahu katakan menabur janji. Akan tetapi memberitahu pengundi-pengundi di situ apa dia perancangan kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor, sewaktu di Hulu Selangor dan juga di Kelantan, kita tahu.

Dr. Hajah Siti Mariah binti Mahmud [Kota Raja]: [Bangun]

Datuk Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: Saya bagi laluan.

Dr. Hajah Siti Mariah binti Mahmud [Kota Raja]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Kota Belud. Saya sebenarnya bersetuju juga dengan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Kota Belud. Namun apa yang kita dengar sekarang adalah apabila pilihan raya baru tiba.

Selama ini tidak pernah dipedulikan. Jadi untuk kita adil kepada semua pihak, apa kata kalau apabila kita telah meluluskan perancangan-perancangan ini, usah kita tunggu semasa pilihan raya kecil. Makna dia pejabat-pejabat daerah, pejabat-pejabat Parlimen ataupun kerajaan meletakkannya di dalam internet bahawa inilah perancangan untuk RMKe-10. Jadi apabila hendak diturunkan itu lain cerita.

Datuk Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya perancangan ini ada. Contohlah ditakdirkan Kota Belud pula ada pilihan raya kecil, saya tahu apa perancangan kerajaan dalam RMKe-10 di Kota Belud dan akan diumumkan pada waktu itu. Akan tetapi untuk mengumumkan secara keseluruhan agak mungkin memakan masa sedikit. Akan tetapi saya mahu memberitahu kepada Dewan yang mulia ini, bahawa rancangan-rancangan yang dibuat dalam setiap pilihan raya kecil itulah perancangan kerajaan dalam RMKe-10.

Jadi, tidak timbul soal beli undi dan sebagainya. Lagipun, saya rasa pengundi sekarang ini lebih matang Tuan Yang di-Pertua. Tidak ada orang meletakkan pistol di kepala mereka untuk mengundi sesiapa. Apa pun janji ditabur di kedua-dua belah pihak, tentunya tidak akan dapat mempengaruhi mereka kerana mereka mahukan sebuah kerajaan yang baik.

Tuan Yang di-Pertua, saya beralih kepada satu isu lagi iaitu tentang Kementerian Luar Negeri. Saya melihat dalam tambahan di sini cuma diberikan RM40,000 sahaja untuk belanja mengurus atau pembangunan. Saya masih lagi berpendapat Kementerian Luar Negeri ini Tuan Yang di-Pertua, adalah satu kementerian yang begitu penting.

Kita dapati dahulu zaman Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, kita dikenali di seluruh dunia kerana dasar luar kita yang begitu mantap dengan penglibatan kita dalam isu-isu luar negara, aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh kedutaan-kedutaan ataupun pejabat-pejabat pesuruhjaya besar kita di luar negara itu begitu aktif sekali.

Akan tetapi malangnya peruntukan yang kita beri kepada kementerian ini tidak begitu memuaskan sedangkan pengalaman saya sendiri Tuan Yang di-Pertua ialah apabila melawat mereka ini di luar negara, mereka terpaksa kadang-kadang menggunakan duit sendiri untuk mengurus beberapa perkara di dalam bidang kuasa mereka.

Contohnya, kalau ada bantuan-bantuan yang diberi kepada rakyat Malaysia yang terkandas di negara tersebut, mereka tidak mempunyai wang atau tabung yang khusus.

Ini akan menyebabkan mereka ini terpinggir dan banyak Tuan Yang di-Pertua, saya pernah mengikuti lawatan bersama Tuan Yang di-Pertua ke negara-negara Iran dan sebagainya dan kita dapati mereka mempunyai banyak kekurangan.

Maka, sudah tiba masanya saya rasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia untuk memberi satu pengkhususan yang betul-betul tepat untuk kementerian ini supaya boleh membawa dan melonjakkan nama negara kita di persada dunia. Ini amat penting sebelum kita boleh menjalankan perniagaan dengan Negara-negara tersebut. Hubungan dua hala ini perlu dibuat dahulu dan ini adalah tugas Kementerian Luar Negeri Tuan Yang di-Pertua.

Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh tentang Kementerian Pengangkutan. Di sini saya ada sedikit kekeliruan. Ini berkenaan dengan dasar Kementerian Pengangkutan, Kementerian Kewangan, Kementerian Pelancongan dan kerajaan secara keseluruhannya terhadap syarikat AirAsia ini.

Syarikat AirAsia ini Tuan Yang di-Pertua, seperti mana yang kita tahu, sudah sepuluh tahun beroperasi dan telah pun mencapai banyak kejayaan yang tidak boleh dipertikaikan oleh sesiapa pun.

Mereka telah dapat membawa pelancong seramai enam juta lebih orang sejak tahun 2002 sehingga tahun 2008 ke Malaysia. Dalam satu kajian yang dibuat, saya diberitahu pulangan ekonomi daripada industri aviation ini ialah lebih kurang RM2,253 setiap pelancong yang datang ke Malaysia ini.

Dalam satu kajian yang dibuat oleh Khazanah Malaysia pula yang mengatakan RM2,253 ini akan mempunyai multiplier effect sebanyak 12 kali, bermakna pelancong-pelancong yang dibawa oleh AirAsia ke negara kita ini telah menyumbang dalam ekonomi sebanyak RM182.4 bilion selama lapan tahun iaitu dari tahun 2002 sehingga tahun 2008.

Akan tetapi Tuan Yang di-Pertua, kita pun tahu mereka sekarang sudah ada 120 kapal terbang, telah pun mengadakan penerbangan ke destinasi lebih kurang 240 destinasi. Saya cuma ingin bertanya kepada Kementerian Kewangan, apa dia sebenarnya dasar kerajaan kepada AirAsia ini?

Saya melihat dalam masa AirAsia ini cuba untuk mempromosikan pelancongan negara kita ini, mereka berdepan dengan banyak masalah yang seolah-olah menidakkan peluang mereka itu ataupun menidakkan kemudahan kepada mereka untuk melonjak lebih jauh lagi.

Ini permasalahan yang harus kita perjelaskan sebab di dalam Model Ekonomi Baru ini pelancongan adalah salah satu teras utama yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan dalam Model Ekonomi Baru ini juga kerajaan meminta supaya sektor swasta diberi peluang yang cukup besar untuk membiayai program-program dan projek-projek yang telah ditetapkan, 92 peratus daripada itu adalah daripada swasta.

Saya beri laluan kepada Yang Berhormat Batang Sadong.

Puan Hajah Nancy Shukri [Batang Sadong]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Kota Belud. Tadi saya mendengar Yang Berhormat Kota Belud bercerita tentang AirAsia ini. Memang AirAsia kita tahu telah banyak membantu rakyat di mana ia membolehkan ramai orang, semua orang boleh terbang.

Saya hendak tahu macam mana AirAsia boleh membantu golongan wanita yang telah dilatih di dalam bidang untuk menjadi juruterbang. Adakah mereka menerima juruterbang wanita ini kerana saya mendapat banyak aduan daripada mereka yang telah pergi berlatih dalam bidang penerbangan ini dan mereka hendak mengetahui bagaimana dasar kerajaan termasuk AirAsia sama ada mereka menerima juruterbang yang telah terlatih dan telah mendapat keputusan yang baik dalam akademik mereka semasa berlatih dalam bidang ini. Minta Yang Berhormat Kota Belud jelaskan. Terima kasih.

Datuk Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: Terima kasih Yang Berhormat Batang Sadong. Menurut dari apa yang saya baca, AirAsia memang mempunyai program yang baik untuk juruterbang-juruterbang wanita. Kalau saya tidak silap dalam bacaan saya ada lebih kurang 20 orang juruterbang wanita yang sedang berkhidmat dengan Syarikat AirAsia.

Tuan Yang di-Pertua, saya ingin balik kepada AirAsia ini sebab saya tengok sejak kebelakangan ini banyak dasar kerajaan yang agak mengekang mereka ini. Saya tidak ada masalah dengan MAS. MAS harus kita bantu. Ia adalah satu syarikat penerbangan kebangsaan. Saya rasa tidak ada orang di dalam Dewan ini yang mahu MAS terkubur, bankrap dan sebagainya.

Kita akan bantu MAS. Akan tetapi saya tidak mahu wujud satu persepsi di kalangan kakitangan kerajaan ataupun pemimpinpemimpin kerajaan atau pun kementerian-kementerian yang mengekang semangat entrepreneurship ini. AirAsia kita suka atau pun tidak Tuan Yang di-Pertua, adalah satu syarikat yang bersaing berdasarkan kemampuan mereka dan potensi mereka sendiri tanpa banyak sangat bantuan daripada kerajaan.

Kalau mereka ini dikekang, saya takut nanti agenda pelancongan terutamanya di negeri Sabah. Sekarang ini ada satu cadangan untuk meminta AirAsia pindah ke Kota Kinabalu International Airport. Bukan saya tidak setuju tetapi apabila mendengar hujah-hujah yang diberikan oleh AirAsia, mungkin ia tidak sesuai dengan business model mereka itu iaitu low-cost.

Kalau kita bawa mereka ke KKIA untuk memastikan supaya kononnya lebih ramai penumpang yang menggunakan lapangan terbang tersebut, lebih banyak pesawat yang menggunakan itu, maka mereka harus berpindah kepada KKIA.

Akan tetapi pada masa yang sama akan mengorbankan mereka dalam industri ini pun tidak guna juga. Itu sebabnya kadang-kadang hujah yang diberikan oleh kerajaan ini harus diperjelaskan. Kalau dibawa AirAsia ke Kota Kinabalu International Airport tetapi pada masa yang sama AirAsia terpaksa menampung caj-caj yang lebih tinggi yang akan diturunkan kepada penumpang, mereka khuatir nanti tiket yang mereka bagi itu akan melambung naik dan akhirnya nanti akan merugikan syarikat tersebut dan membantutkan usaha mereka untuk membawa lebih ramai pelancong.

Jadi, di mana rasionalnya? Ini saya tidak berapa faham. Kalau kerajaan mengatakan Kota Kinabalu International Airport itu sudah dibelanjakan begitu banyak wang, bajet tetapi saya rasa elok kita menambahkan usaha kita menarik syarikat-syarikat penerbangan yang lain. Low cost ini jangan disentuh kerana itulah model mereka.

Tuan Yang di-Pertua, kadang-kadang bagi pihak Kerajaan Negeri Sabah saya rasa sektor pelancongan itu begitu besar sekali. Kalau AirAsia tidak mahu pindah ke Kota Kinabalu International Airport (KKIA) atas sebab-sebab yang tertentu, saya minta supaya kerajaan mempertimbangkan supaya mereka masih bertahan di terminal yang lama supaya kos kepada penumpang-penumpang itu dapat dikekalkan pada tahap yang tinggi.

Tidak ada gunanya mereka pindah ke terminal yang baru tetapi kalau tambang naik dan dalam business low cost ini Tuan Yang di-Pertua, price sensitivity itu begitu penting sekali. Jangan sampai nanti syarikat-syarikat yang berdaya saing seperti AirAsia ini, yang lahir dari Malaysia ini, didukung oleh pegawai-pegawai dan ahli-ahli perniagaan Malaysia nanti dipinang oleh orang lain.

Kita tidak mahu nanti negara-negara lain pula mahu mereka berpindah ke tempat mereka. Saya tahu di negara-negara yang lain, ada negara jiran yang cuba meminang, cuba memikat syarikat-syarikat yang berupaya tinggi daripada Malaysia ini untuk berpindah ibu pejabat mereka ke negara mereka.

Mereka telah menjanjikan semua jenis bantuan yang diperlukan oleh syarikat-syarikat ini. Ini kita tidak mahu akan berlaku kepada AirAsia, saya tidak ada masalah dengan MAS malah saya sendiri selama saya hidup ini saya rasa dua kali sahaja naik AirAsia, bukannya apa-apa. Saya naik MAS, I don’t have any problem with MAS, kita akan berdiri teguh di belakang Syarikat Penerbangan Malaysia kerana ini adalah syarikat penerbangan negara kita.

Akan tetapi untuk menaikkan MAS, menaikkan Malaysia Airports Berhad menggunakan hujah-hujah yang tidak masuk akal ini dan akhirnya membunuh satu syarikat yang berdaya saing, yang membawa nama Malaysia ke seluruh negara, 240 destinasi, membawa bendera Malaysia, saya rasa itu adalah satu hujah yang agak pelik.

Saya beri laluan kepada Yang Berhormat Kapit.

Datuk Alexander Nanta Linggi [Kapit]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Kota Belud. Saya pun tertarik dengan hujah-hujah Yang Berhormat Kota Belud tentang AirAsia ini. Bagi saya AirAsia ini adalah jenama industri di negara kita Malaysia yang ternyata sekali sudah berjaya.

Kalau dulu dikatakan Swissair dan yang lain-lain tetapi sekarang mungkin the benchmark dengan bajet air ini ataupun air service ini adalah AirAsia. Kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya menyokong AirAsia ini sebagai satu jenama yang terbukti sudah berjaya seperti mana di Negara seperti Samsung, Sony dan sebagainya. Kita mencari-cari selama ini, di manakah jenama, industri di Malaysia ini yang boleh kita bawa ke peringkat global dan inilah dia bagi saya AirAsia. Jadi kita seharusnya membantu AirAsia ini. Terima kasih.

Tuan Haji Mohd. Nor Othman [Hulu Terengganu]: [Bangun]

Datuk Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: Terima kasih Yang Berhormat

Kapit. Ya, Yang Berhormat Hulu Terengganu, saya beri laluan.

Tuan Haji Mohd. Nor Othman [Hulu Terengganu]: Terima kasih Yang Berhormat Kota Belud dan Tuan Yang di-Pertua. Saya memanglah menyokong AirAsia ini, satu syarikat penerbangan yang boleh dinaiki oleh hampir keseluruhan. Cuma satu yang saya nampak kalau boleh diperbaiki, saya dapati bahawa sebahagian daripada pekerja-pekerja yang berkhidmat dengan AirAsia ini, kita mengharapkan bahawa anak-anak tempatan yang akan bekerja dengan sepenuhnya terutama di negara kita. Akan tetapi saya dapati bahawa ramai juga pekerja-pekerja luar yang tumpang bekerja di AirAsia ini dan kadang-kadang kita rasa terkeliru bila adanya perbualan-perbualan terutama daripada negara sahabat kita. Bagaimana pandangan Yang Berhormat Kota Belud?

Datuk Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: Terima kasih Yang Berhormat Hulu Terengganu. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Kapit, pada tahun 2008 dalam satu kajian yang telah dibuat oleh sebuah syarikat UK Trade and Investment 2008, AirAsia telah dinobatkan sebagai top brand to watch, the only Southeast Asian country that has made to the list dengan izin.

Tuan Yang di-Pertua, kalau Yang Berhormat Hulu Terengganu tadi mempunyai masalah ataupun mempunyai, mengingatkan saya tentang pekerja-pekerja orang asingini, saya rasa sama industri yang lain.

Mungkin kita boleh minta kepada AirAsia untuk memastikan orang-orang Malaysia..., saya tidak ada jawapan untuk Yang Berhormat Hulu Terengganu dan mungkin kalau pihak kementerian boleh menjawab bagi pihak saya. Akan tetapi Tuan Yang di-Pertua, satu sahaja yang ingin saya katakan di sini, saya tidak mahu nanti kita seolah-olah oleh sebab mungkin CEO AirAsia ini flamboyant type dengan izin, Dato’ Sri Tony Fernandes ini dia suka flamboyant life style. Mungkin kadang-kadang kita meluat tengok, ada orang yang mengatakan dia ini terlalu mementingkan tentang keuntungan.

Akan tetapi pada saya Tuan Yang di-Pertua, flamboyance itulah, cara hidupnya itulah, cara pembawaan dirinya itulah yang telah menaikkan nama AirAsia ini. So, kita jangan sampai ke tahap mengekang kemajuan syarikat-syarikat ini selagi mana mereka boleh memberi kebaikan kepada negara kita, selagi mana mereka boleh membawa pelancong ke negara kita, ke negeri Sabah, mereka harus dibantu.

Datuk Ir. Haji Idris bin Haji Haron [Tangga Batu]: Tuan Yang di-Pertua.

Datuk Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: Saya minta Malaysian Airports Berhad jangan terlalu sangat mendesak kerana walaupun saya faham Malaysian Airports Berhad bertanggungjawab untuk memajukan lapangan-lapangan terbang di negara ini tetapi kalau dengan membunuh syarikat-syarikat yang berdaya saing ini, tidak ada gunanya hujah-hujah daripada Malaysian Airport untuk membawa AirAsia ke KKIA.

Sila Yang Berhormat Tangga Batu.

Datuk Ir. Haji Idris bin Haji Haron [Tangga Batu]: Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Kota Belud. Saya tertarik dengan pujian serta pujaan Yang Berhormat kepada the CEO of AirAsia ini.

Okey, kita akui bahawa AirAsia telah menerokai satu perniagaan perdagangan antarabangsa yang telah mengangkat nama negara dari satu kedudukan dahulu yang kita pun tidak pernah dengar nama low cost flight ini, macam rumah murah. Tiba-tiba dengan slogannya ‘Everyone Can Fly’ kita dapati ia telah memberi suatu gerbang baru kepada rakyat negara kita, sehingga hari ini orang kampung mana pun telah menaiki kapal terbang.

Tuan Yang di-Pertua, saya nampak ada satu perkara lagi yang kita perlu imbang di sini iaitu apabila telah wujud satu sifat sombong, sifat arrogant bila mana AirAsia satusatunya low cost carrier yang ada dan telah menampakkan ciri-ciri monopolistic, ciri-ciri monopoli.

Jadi, telah ada kemegahan di sana yang meletakkan perkara utama dalam industri ini ialah khidmat pelanggan yang memuaskan atau cemerlang. Jadi, ramai yang rasa teraniaya apabila sistem di dalam AirAsia itu menafikan hak mereka sebagai penumpang.

Contoh satu, kita pernah dihalau apabila berada di dalam kapal terbang kerana berlaku perbalahan di antara passenger, di antara penumpang dan juga krew. Krew itu menggunakan klausa peraturan, provision mengatakan dia tidak yakin penumpang ini dan minta penumpang itu keluar dengan bagasinya sehingga melewatkan flight satu jam lamanya.

Jadi, tindakan ini menunjukkan mereka telah ada satu ciri-ciri monopoli yang tidak sihat. Apa pandangan Yang Berhormat, perlukah diwujudkan pencabar kepada mereka ini, competitor kepada mereka ini?

Datuk Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: Terima kasih Yang Berhormat Tangga Batu, saya faham. Malah isteri saya pernah dihalau juga daripada pesawat kerana mengandung pada waktu itu dan dia tidak tahu dan akhirnya diminta turun. Akan tetapi saya hendak jawab, saya bukan menjawab bagi pihak AirAsia, mungkin pihak kementerian boleh.

Akan tetapi kita kena faham model business low cost carrier ini, dia turnover satu kapal 25 minit, anything more than that will be costly for them in other chain reaction. 25 minit kalau kita menunggu passenger ini menyelesaikan perbalahan mereka, akhirnya 25 minit itu akan menjadi satu jam. Itu sebabnya mereka perlu diturunkan dan kapal terpaksa berjalan, ini pandangan sayalah, mungkin bagi pihak...

Tuan Haji Salleh Kalbi [Silam]: Laluan boleh?

Datuk Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: Okey, sekejap ya, Yang Berhormat Silam, saya habiskan dulu satu point. Untuk menjawab Yang Berhormat Tangga Batu, sebenarnya monopoli ini, saya rasa tidak wujud sebab kalau ada syarikat yang ingin menjalankan low cost, ada sekarang Firefly, kita ada MASwings yang seolah-olah menggunakan sistem yang sama, business model yang sama, tidak menjadi masalah.

Kebimbangan saya ini Yang Berhormat Tangga Batu dan Tuan Yang di-Pertua ialah saya tidak mahu kerajaan terlalu – polisinya tidak begitu terang, mahu supaya Malaysia Airports Berhad ini dapat memajukan lapangan terbang tetapi pada masa yang sama membunuh sebuah syarikat yang begitu berdaya saing. Ini masalah yang saya terima.

Okey, Yang Berhormat Silam, sekejap sahaja ya.

Tuan Haji Salleh Kalbi [Silam]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih sahabat saya Ahli Parlimen Kota Belud. AirAsia ini memang suatu model business yang memang kita galakkan dari segi persaingan untuk menjana dari segi pertumbuhan ekonomi negara kita.

Selain daripada Kementerian Kewangan mungkin akan menjawab, pandangan Yang Berhormat Kota Belud saya ingin kongsi iaitu bagaimana sebab kita melihat, pertamanya kalau dari Sabah, dari Tawau umpamanya untuk ke Kuala Lumpur dan sebagainya. Kita dapati sense of arrogance ini, kemudian sense of don’t care the customer nampaknya AirAsia ini semakin menjadi-jadi.

Ini suatu tindakan yang tidak baik walaupun mungkin konsep yang dimiliki oleh kepimpinan Dato’ Sri Tony Fernandes itu flamboyant, tetapi kalau kita macam low cost carrier di Eropah, ia punya aircraft pun lebih moden.

Kemudian dia juga sebenarnya menggunakan macam contohnya di Barcelona. Banyak lagi negara di Eropah yang mereka punya aircraft lebih moden, dia punya starting pun bagus. Adakah Yang Berhormat Kota Belud, saya tahu dia tiada kepentingan dalam AirAsia ini supaya kalaupun MAB mungkin ada satu tindakan yang baik, kemudian di negara maju, kemudian dia punya local cost carrier boleh menggunakan airport dikenakan caj yang sesuai, kemudian ada lagi servis yang lain yang di provide dengan izin, oleh aircraft tersebut boleh diperkenalkan di AirAsia itu sendiri.

Sebenarnya saya berbangga sebab lambang AirAsia itu dalam EPL, Liga Bola Sepak Inggeris pun ada Tuan Yang di-Pertua tetapi ada satu perkara yang perlu diambil kira juga oleh AirAsia untuk memikirkan kerangka keseluruhan warga Malaysia yang boleh terbang ini difikirkan untuk sama-sama untung dan bukan hanya dia secara monopoli atau untung segala-galanya.

Contohnya kalau penumpang itu lambat, penumpang yang kena beli dan bayar lagi tiket baru dan sebagainya tanpa considerate tentang kepentingan penumpang itu dan kita tidak tahu kalau penumpang itu datang di kalangan miskin tegar, bahananya akan mengancam kita semua.

Datuk Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: Terima kasih Yang Berhormat Silam. Saya pasti setiap kos yang meningkat dalam operasi AirAsia akan diturunkan kepada penumpang. Ini berbalik kepada kita dan kalau kita mahu membayar lebih maka AirAsia mungkin mahu berpindah ke KKIA atau KLIA II tetapi kita tahu model ini, model business ini sudah pun diketahui ramai, inilah modelnya.

Kalau kita mahu naik kapal terbang AirAsia, kalau kita tambah luggage, kita perlu bayar tetapi kalau kita naik MAS, kalau saya naik MAS Tuan Yang di-Pertua kalau saya jalan dengan berlenggang sahaja naik kapal terbang MAS sebenarnya tiket saya pun sudah ada caj kepada bagasi tetapi saya tidak gunakan. Jadi AirAsia menggunakan pendekatan you bawa bagasi, saya caj you.

Akan tetapi apa pun saya faham tentang apa yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Silam dan juga Yang Berhormat Tangga Batu tetapi saya cuma ingin mengatakan di sini apa dia dasar kerajaan?

Kalau dasar kerajaan untuk memastikan pelancong lebih ramai, berpuluh-puluh juta ramai maka kita pastikan bahawa AirAsia ini diberi segala jenis kemudahan untuk membawa pelancong ke negara kita. Ini soal flamboyant tadi itu saya lebih merujuk kepada perkara-perkara yang Dato’ Seri Tony Fernandes buat dalam media bukan kerana dia pergi kepada penumpang dan dia marah, tidak dan bukan.

Kepada media, dia buat satu publicity stunt dengan Sir Richard Branson. Ini semuanya free of charge tetapi satu dunia memberitahu cover the story of him being in a skirt, Sir Richard Branson dengan satu beating itu, dengan izin.

Jadi ini adalah salah satu cara AirAsia untuk menaikkan nama. Jangan salahkan mereka kerana mereka untung dan pulangan kepada kerajaan pun banyak dan kepada rakyat pun begitu banyak tetapi ada sedikit adjustment di sini dan sebagainya. Ya, Yang Berhormat Kapit.

Datuk Alexander Nanta Linggi [Kapit]: Agak berlainan dan AirAsia juga. Bolehkah Yang Berhormat Kota Belud jelaskan ataupun berkongsi sedikit bagaimanakah tahap dengan latihan krew-krew AirAsia ini sebab mungkin dua bulan lalu tidak sampai pun dan baru-baru ini di Kuching sebuah pesawat terbabas, ada semasa kecemasan dan yang panik bukan penumpang tetapi yang panik ialah krew.

Jadi passengers mereka kurang panik. Jadi itulah yang nampak pada penumpang-penumpang yang saya kenal. Lagipun bagaimanakah dengan tahap safety? Saya bukan hendak persoalkan sangat cuma mungkin ini oleh kerana Yang Berhormat Kota Belud di dalam perbahasan ini boleh timbulkan sedikit apa yang kita harapkan yang begitu penting iaitu safety itu? Terima kasih.

Datuk Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: Soal panik atau tidak panik itu saya kurang pasti Yang Berhormat, Tuan Yang di-Pertua tetapi agaknyalah setiap latihan, maintenance ataupun penyelenggaraan pesawat mesti dilakukan berasaskan kepada requirement International Civil Aviation. Itu saya pasti kerana takkanlah DCA Department of Civilization Malaysia membenarkan mereka terbang ataupun membenarkan mereka beroperasi.

Jadi saya berbalik kepada pada masalah pokok Yang Berhormat Menteri pun ada di sini ialah tolong nyatakan tentang dasar kerajaan mengenai AirAsia ini kerana perbahasan ini telah terlalu lama dan mereka mahu supaya dapat menambahkan operasi dua tiga, empat kali ganda daripada apa yang ada sekarang ini dan mereka tidak dapat berbuat demikian kerana kerajaan terutamanya Malaysia Airports dan juga sedikit sebanyak daripada Kementerian Pengangkutan yang seolah-olah tekan break dan ini adalah satu yang memudaratkan.

Puan Siti Zailah Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Minta laluan. Minta laluan sedikit Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi tentang dasar kementerian terutama dari sudut sistem penerbangan dalam negara kita. Apa yang setiap kali saya rasa sudah bertahun-tahun sejak saya berada di Dewan Negara lagi kita kemukakan kepada kerajaan kaji balik dasar pemakaian pramugari yang cukup memalukan dan tidak menepati budaya orang Melayu Islam terutamanya dan kalau bukan Islam pun tidak sopan.

Jadi kenapa kerajaan sampai hari ini tidak ada perubahan memberi pakaian pramugari terutama AirAsia yang cukup menjolok mata. Jadi apakah pandangan Yang Berhormat, apakah perkara-perkara ini seharusnya dibiarkan begitu sahaja sedangkan ini adalah tanggungjawab pemerintah. Begitu juga dengan MAS yang walaupun memakai baju kebaya tetapi pakaian masih terbelah dan ini memang bercanggah dengan budaya kita dan bercanggah dengan Islam dan haram hukumnya. Jadi minta pandangan Yang Berhormat.

Datuk Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: Yang Berhormat, itu di luar ruang lingkup perbahasan-perbahasan saya tentang masalah pakaian.

Datuk Ir. Haji Idris bin Haji Haron [Tangga Batu]: Yang Berhormat.

Datuk Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: Yang Berhormat Tangga Batu hendak balas. Kalau boleh balas, bantu saya hujah tersebut.

Datuk Ir. Haji Idris bin Haji Haron [Tangga Batu]: Bukan hendak balas. Tuan Yang di-Pertua pun boleh kongsi dengan saya perkara ini kerana tujuh tahun dahulu di Dewan ini saya pernah bawa isu yang sama tetapi saya dilihat seolah-olah gender insensitive, seolah-olah mengamalkan ketidaksensitifan kepada wanita. Jadi hari ini terbukti Yang Berhormat daripada pembangkang dan juga wanita yang bawa perkara ini. Jadi I rest my case, Yang Berhormat Kota Belud.

Datuk Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soal tentang pakaian ini saya serahkan kepada kementerian untuk menjawab sebab Yang Berhormat Menteri lebih fasih, lebih faham tentang isu ini tetapi jangan lari dari fakta yang saya bawa tadi iaitu saya mahu satu dasar yang jelas dan tepat tentang AirAsia daripada kementerian, dari kerajaan mana dia yang kita mahu.

Terakhir Tuan Yang di-Pertua ialah saya cuma ingin menyentuh sedikit sahaja tentang peranan pegawai undang-undang di kementerian-kementerian yang datang daripada pejabat Peguam Negara yang di seconded di kementerian-kementerian yang tujuannya untuk dipertanggungjawabkan menilai dan vetting semua agreement, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh kementerian dengan pihak-pihak luar daripada kementerian.

Saya dapati pegawai-pegawai ini, saya adalah ahli PAC Tuan Yang di-Pertua dan kita banyak mendengar kes-kes yang melibatkan di mana pegawai-pegawai perundangan ini kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui kesan-kesan kepada kewangan kerajaan terhadap perjanjian yang telah mereka vet dan mereka luluskan di peringkat kementerian, banyak isu.

Apa yang berlaku dengan PKFZ contohnya, dengan Tuna International Port, ini semuanya ada kaitan sedikit dengan kekurangan ilmu business, perniagaan di kalangan pegawai-pegawai tersebut.

Jadi saya minta supaya pejabat Peguam Negara memastikan kalau projek-projek yang besar itu, perjanjian itu harus dirujuk kepada pejabat Peguam Negara bukan sahaja sampai ke tahap kementerian sahaja.

Walaupun ada pegawai Peguam Negara di kementerian tersebut yang vetting true the documents dengan izin, dan memberi pandangan mereka kerana kalau tidak akhirnya nanti mereka ini tidak mampu untuk memastikan kesan yang buruk kepada kewangan negara dan kalau sudah ditandatangani agreement itu this no way the government can retract back, dengan izin.

Jadi itulah sahaja pandangan saya Tuan Yang di-Pertua. Saya ucapkan terima kasih kerana diberi peluang.

No comments:

Post a Comment